Profilaktyka zdrowia ppt

ATEX jest aktem prawnym Unii Europejskiej, regulującym wymagania bezpieczeństwa i kontrole zdrowia, jakie musi wykonać każdy produkt przeznaczony do służby w strefach zagrożonych wybuchem. Najnowsza informacja, po pracach ujednolicających istniejących już norm ATEX 2014/34/UE zacznie obowiązywać od 20 kwietnia 2016 r., każdy efekt będzie potrzebował mieć następujące oznaczenia:

Nowy Targ pożyczki bez bikNowy targ pozyczki bez bik - Super Pożyczki

1. oznaczenie CE, 2. numer identyfikacyjny jednostki, która dała certyfikat, 3. symbol wykonania przeciwwybuchowego, 4. grupa wybuchowości, 5. kategoria urządzenia, 6. rodzaj ochrony przeciwwybuchowej, 7. podgrupa wybuchowości, 8. klasa temperatur. Wszystkie urządzenia muszą być zaplanowane tak, aby podczas książki nie stwarzały zagrożenia. Wystawienie certyfikatu przez jednostki upoważnione (np. UDT-CERT, ITG KOMAG, OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. Gliwice) skupia się z kolejnymi procedurami: 1. badanie typu WE - choruje na planu potwierdzenie, że danie spełnia zasadnicze wymagania dyrektywy, 2. zapewnienie jakości produkcji - procedura zatwierdzająca system jakości, umożliwiająca oznakowanie wyrobu znakiem CE i wystawienie deklaracji zgodności, 3. weryfikacja wyrobu - procedura pytań i kontroli każdego wytworzonego artykułu w charakterze ustalenia zgodności z informacją, 4. zapewnienie jakości wyrobu - procedura ustalająca stosowany system jakości obejmujący kontrolę końcową i sprawdzania wyrobów, 5. zgoda z typem - procedura do przeprowadzenia odpowiednich badań każdego produkowanego egzemplarza przez producenta, w końcu dostarczenia jego zgody z pracownikiem przedstawionym w certyfikacie badania standardu WE i oczekiwaniami określonymi w dyrektywie, 6. wewnętrzna kontrola produkcji - procedura sporządzania dokumentacji technicznej urządzeń, dokumenty należy przechowywać przez okres 10 lat od wyprodukowania ostatniego egzemplarza, 7. przekazanie dokumentacji technicznej do jednostki notyfikowanej w obiektu przechowania, dokumentacja powinna zawierać opis ogólny, projekt, rysunki, schematy, opisy, wykaz norm, wyniki badan i obliczeń, deklarację zgodności, 8.weryfikacja produkcji jednostkowej.